zaciągnąć kredyt budowlany

zaciągnąć kredyt budowlany

Kredyt budowlany na budowę nowego domu mogą uzyskać jedynie te osoby, które posiadają własną działkę budowlana i warunki zabudowy. Jeśli spełnione są te dwa podstawowe warunki można złożyć w banku wniosek kredytowy. Do wniosku powinien być dołączony plan budowy (może być podpisany przez kierownika budowy). Wobec kredytobiorcy stawia się następujące wymagania: udokumentowany stały dochód, zdolność do czynności prawnych, uregulowany stosunek do służby wojskowej, oraz adres zamieszkania na terenie Polski. Zdolność kredytową oblicza się na podstawie dokumentów zaświadczających o uzyskanych dochodach. Brana jest pod uwagę średnia z trzech ostatnich miesięcy i z ostatniego półrocza. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza musza dostarczyć również zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS o nie zaleganiu ze składkami (te dwa ostatnie dokumenty potrzebne będą nie do samego wniosku ale do uruchomienia kredytu). W przypadku osób prowadzących działalność banki wymagają również kopiuj ksiąg rachunkowych z okresu ostatnich trzech bądź sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. PO uruchomieniu kredytu zostaje on wypłacany albo w całości albo w transzach (ratach) na konto kredytobiorcy. Spłatę kredytu rozpoczyna się w momencie zakończenia budowy a czas upływający od pierwszej do ostatniej transzy kredytu nazywany jest karencją.